Tag Archives: הלוואות לעסקים

האם הלוואות לעסקים פותרות כל בעיה?

לא פעם עומדים בעלי עסקים בפני החלטה גורלית, פרשת דרכים המציגה בפניהם כמה אלטרנטיבות ביחס להמשך פעילותו של העסק.

כל עסק יכול להגיע לפרשת דרכים כזאת במצב בו העסק נקלע לצרה.
לעיתים, ההוצאות הכבדות וההכנסות שאינן מספקות גורמות לעסק לקשיים כלכליים שאם לא יטפלו בצורה נכונה ובזמן עלולים להביא את העסק אף לכדי סגירה.
במצב שכזה אין זה מספיק רק להזרים כספים לעסק באמצעות מסלול הלוואות לעסקים.
אם העסק נקלע לצרה כלכלית משום שההוצאות עולות על ההכנסות, לקיחת הלוואה לעסק מהבנק לא תפתור את הבעיה אלא תדחה אותה ובדרך כלל גם תעצים אותה.
אם ההכנסות של העסק מפעיילותו לא הספיקו לכסות את ההוצאות ונוצר גירעון, הרי שהלוואה שיקח בעל העסק תאפשר לו להמשיך בפעילותו לתקופה מוגבלת אך לא תפתור את הבעיה שהובילה לגירעון, נהפוך הוא. ממועד נטילת ההלוואה, ההוצאות גדולות אף יותר משום שיש להחזיר גם את ההלוואה, בשעה שההכנסות לא צמחו ואין מהיכן לכסות את ההוצאות הקיימות והחדשות.

לכן, כששוקלים הלוואות לעסקים בנסיבות שכאלו, חשוב לתכנן את הצעד בצורה נכונה כך שההלוואה לא תשמש לכיסוי הגירעון השוטף ויצירת התחייבויות חדשות, אלא היא תאפשר נקיטת צעד עסקי שיגדיל את ההכנסות ויפתור את הבעיה שהביאה את העסק למצב של גירעון.

לפיכך, כשחושבים על הלוואות לעסקים, כדאי לשלב זאת עם ייעוץ עסקי, כזה שיבחן את העסק, את השוק בו הוא פועל, יגדיר עם בעל העסק את היעדים והדרכים להשגתם ויתווה את התכנית העסקית המתאימה שתאפשר לעסק להתפתח, לייצר הכנסות נוספות ולהשתמש בהלוואה למנף את פעילות העסק, כך שההלוואה לא תהיה התחייבות בלבד אלא תהפוך לנכס על ידי כך שתאפשר לעסק לבצע את הצעדים הנדרשים שיבטיחו את הישרדותו וצמיחתו לאורך זמן.

להבדיל, לעיתים העסק יכול להיקלע למצב בו אין לו בעיה כלכלית, אך עומדת בפניו האפשרות להתרחב ולהגדיל את הפעילות העסקית, מה שיבטיח את אחיזתו בשוק ואף את צמיחתו.
כך לדוגמא, עסק בתחום יצור כלשהו יכול להגיע למסקנה שכניסה לפס יצור של מוצר משלים תגדיל את חלקו בשוק ואת הכנסותיו, אך לצורך כך עליו לרכוש מכונות ואולי אף לגייס עובדים נוספים ולעבור למבנה אחר.
בנסיבות שכאלו יתכן שהעסק יזדקק להלוואה על מנת לאפשר את המהלך.
גם במצב שכזה כדאי להיעזר בייעוץ עסקי היות שחשוב לתכנן את המהלך בצורה נכונה ולערוך את החישובים המתאימים כדי לוודא שההלוואה תנוצל כהלכה על מנת לייצר הכנסה מתאימה שתגדיל את היקף פעילות העסק, תאפשר להחזיר את ההלוואה ותשאיר בכיסו של הבעלים הכנסה נוספת, שזו מטרת המהלך בסופו של דבר.

אחד הגופים שיכולים לסייע בגיבוש מהלך שכזה ובמתן שירות של ייעוץ עסקי הוא מטי, המרכז לטיפוח יזמות.
מטי מנהל פעילות ענפה בכל רחבי הארץ ונותן תחת קורת גג אחת פתרון ועזרה ליזמים ובעלי עסקים קטנים  ובינוניים, הן באמצעות ייעוץ עסקי והן באמצעות הלוואות לעסקים ואף הדרכות שונות.
מטי מסייע הן לעסקים קיימים והן לעסקים חדשים הזקוקים להלוואה לפתיחת עסק. לעיתים ללא הלוואה לפתיחת עסק, היזם לא יוכל להגשים את חלומו וכאן מטי יכול לבוא לעזרתו.